Slovensko    |    English
Svobodo in življenje zasluži tisti, ki ju mora vsak dan osvajati.
(Faust, Johann Wolfgang von Goethe)

Glavna področja dela

Civilno pravo:

 • sestavljanje in pregledovanje pogodb (prodajnih, najemnih, predpogodb idr.);

 • preverjanje in urejanje zemljiškoknjižnega stanja;

 • zastopanje v pravdnem postopku;

 • zastopanje in svetovanje v družinskopravnih zadevah (razveza zakonske zveze, dodelitev otrok, ureditev stikov z otroki, določitev preživnine, delitev premoženja);

 • zastopanje v zapuščinskih postopkih, ureditev vprašanj po izvedenem dedovanju, sestavljanje oporok ter dednopravnih pogodb;

 • sestava in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, tožbe zaradi plačila odškodnine;

 • zastopanje v nepravnih postopkih (delitev solastnine, določitev meje, ustanovitev etažne lastnine);

 • zastopanje v izvršilnem postopku ter v postopku osebnega stečaja;

 • stvarno pravo (lastninska pravica, motenje posesti, priposestvovanje, služnosti, stavbna pravica, hipoteka in zastavna pravica, zemljiški dolg);

Kazensko pravo:

 • zastopanje obdolžencev v kazenskih postopkih;

 • zastopanje oškodovancev;

 • sestavljanje premoženjskopravnih zahtevkov;

 • zastopanje v postopkih pred policijo oziroma v predkazenskih postopkih;

 • zastopanje v prekrškovnih postopkih;

Upravno pravo:

 • zastopanje v upravnih postopkih (izdaja gradbenih dovoljenj, urejanje osebnih stanj, pridobivanje dovoljenj, inšpekcijski postopki idr.);

 • zastopanje v upravnih sporih;

Gospodarsko pravo:

 • statusne zadeve;

 • zastopanje v insolvenčnih postopkih (stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, likvidacijski postopek, postopek izbrisa iz registra, prijava terjatev, prijava ločitenih in izločitvenih pravic);

 • zastopanje v postopkih v gospodarskih sporih;

 • sestavljanje pogodb s področja gospodarskega prava;

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

 • zastopanje v postopkih pri delovnih in socialnih sodiščih;

 • sestavljanje pogodb in drugih dogovorov;

 • svetovanje pri prenehanju delovnega razmerja;

 • uveljavljanje pravic s področja socialnega varstva oziroma socialne varnosti;

Odvetnik Andrej Kavčič
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon:
01 290 99 66
Fax:
01 290 99 68
E-mail:
by Pilcom